Triky související s dobou expozice

Roztmívání, zatmívání a prolínání obrazu

Tyto triky se provádějí buď irisovou clonou, nebo výřezem rotační závěrky (sektorem) u kamery. Změnou výřezu rotační závěrky se změní osvit podle vztahu t = a /360.f; kde t je doba osvitu v sekundách, a je úhel otevření závěrky a f je snímková frekvence. Jestliže se tedy postupně zvětšuje nebo zmenšuje osvit jednotlivých snímků od nuly do plné hodnoty nebo naopak, získáme v pozitivu efekt roztmívání nebo zatmívání.

Provedeme-li zatmívání určitého záběru, vrátíme film zpět o přesnou délku zatmívání při zavřeném sektoru a provedeme znovu roztmívání druhého záběru, vznikne vzájemné prolnutí obou záběrů.

Roztmívání, zatmívání a prolínání je podřízeno střihové skladbě a proto se většinou provádí až v laboratořích podle pokynů střihače.

Vícenásobná expozice

Vícenásobná expozice se používá ke dvěma účelům: zaprvé umožňuje provést trvalé prolnutí několika obrazů na způsob fotomontáže, v druhém případě slouží k pořízení snímků neskutečných, např. strašidel, duchů, různých vizí, snů apod.

Protože se jedná o dvojí nebo vícenásobný osvit fotografické emulze, je nutné dbát na to, aby součet dílčích osvitů odpovídal správnému osvitu filmu.

Požadujeme-li, aby na scéně byli jenom duchové, natočí se prázdná scéna v potřebné délce pro pozdější hereckou akci s polovičním osvitem. Poté se film v kameře se zavřeným sektorem vrátí nazpět a znovu se nasnímá ve stejné dekoraci s herci, opět s polovičním osvitem. Poměr osvitů nemusí být bezpodmínečně 1:1, ale výsledný součet musí být správný pro daný filmový materiál.

Požadujeme-li, aby na scéně hráli živí lidé a s nimi duchové, nejprve nasnímáme scénu s herci se správným osvitem. Poté film převineme zpět a natočíme světle oděné herce představující duchy před černým sametem, ovšem s osvitem o něco málo menším. Pro tento efekt lze také použít polopropustné zrcadlo a snímat obě herecké akce najednou.